http://newmedia.hit.edu.cn/themes/default

特色课程

与高水平国际学者共建研究生课程

作者 admin     2016-09-09 00:00   

普渡大学课程3门

     1.《空间能力研究与评估》

         主讲人:James L Moler,共建负责人:陈月华、郑春辉

     2.《交互设计的认知与评估方法》 

         主讲人:Cheryl Zhenyu Qian,共建负责人:闫子飞、王晨

     3.《信息可视化设计》 

         主讲人:Yingjie Victor Chen,共建负责人:薛永增、王晨

肯塔基大学课程1门

    《视觉、图形学与多媒体——基于图像的建模与渲染》

        主讲人:Ruigang Yang共建负责人:吕德生、王晨、闫子飞

德雷塞尔大学课程1门

   《游戏设计工作坊》 

        主讲人:Michael Wagner共建负责人:王妍、吕德生、王晨